سخنان مهندس احمد زاده مشاور اجرایی مدیر عامل شرکت عمران پردیس، گزارش اقدامات انجام شده در فاز 8 و تبیین برنامه های پیش رو در سال 99