دکتر هدایت، مدیرعامل شرکت عمران، از عملیات اجرایی معابر اصلی زون یک فاز 11 و نحوه و اولیوت تحویل در این زون و عملیات اجرایی در سایر زون‌ها می‌گوید.