الزام مدیرعامل شرکت عمران به پیمانکاران جهت تکمیل پروژه‌های در آستانه افتتاح

در این نشست‌ها به پیمانکاران مختلف الزام شده در ظرف ماه‌های تیر تا شهریور این بخش از پروژه‌ها را تکمیل شود.