نشست مدیرعامل شرکت عمران با نماینده متقاضیان فاز 8 / تزریق منابع مالی برای تکمیل نصبیات

بعد از برگزاری این جلسه، به زودی دیگر نمایندگان متقاضیان در سایر فازهای مسکن مهر نیز دعوت خواهد شد جلسات مختص بقیه فازها نیز با حضور مالکان برگزار شود.