توافق شرکت عمران و رسانه ملی؛ تقویت امواج رادیو و تلویزیون در شهرستان پردیس

با ساخت این ایستگاه میزان دسترسی به امواج از جاجرود تا رودهن و روستاهای اطراف تقویت خواهد شد.