نشست مدیرعامل شرکت عمران با سازندگان پروژه‌های تخصیص واحدشده جدید

همان‌طور که از قبل به متقاضیان فاقد تخصیص واحد، وعده داده شده بود، ظرف هفته‌های آتی در خرداد و تیرماه، تخصیص واحد تمامی متقاضیان باقی‌مانده به پایان خواهد رسید تا از این پس هیچ‌گونه مشکلی در خصوص کسری واحد و متقاضیان فاقد تخصیص در پردیس وجود نداشه باشد.