Project Description

عنوان مناقصه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت دو مرکز تجاری واقع در فازهای 11 و 5 و احداث خدمات روبنایی (شامل: آموزشی ، مذهبی و فضای سبز) واقع در فاز 9 شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M9-01) کد: 63/99-200-ر
آگهی در محدوده فازهای 9، 5 و 11 شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ انتشار 1399/12/24
آخرین مهلت 1399/12/28
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس مصوبه هیأت ‌مدیره 51/825 مورخ 19/ 12/1399 نسبت به ارزیابی کیفی، شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار ذیصلاح اقدام نماید.
1-موضوع : مشارکت در ساخت مجتمع تجاری سپید واقع در فاز 9 و احداث خدمات روبنایی ( شامل آموزشی و مذهبی و فرهنگی ) واقع در فاز 3 (مرکز محله هسا) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی(M3-02) (با مشخصات مندرج در جدول( 1).

*سهم الشرکه تعیین شده برای شریک مشروط به تکمیل وتحویل پروژه های انتفاعی و غیر انتفاعی مندرج در جدول شماره 1 می باشد
* سهم الشرکه تعیین شده برای شریک(سرمایه گذار)صرفا از کاربری های انتفاعی( تجاری) می باشدوکاربری های غیرانتفاعی ( آموزشی و مذهبی و فرهنگی باکلیه مستحدثات ومتعلقات) پس از احداث بدون هیچگونه سهم الشرکه برای شریک به شرکت عمران پردیس تحویل می گردد.
* میزان و درصدپیشنهادی برای شرکت عمران می بایست مساوی یابیشتر از قدر السهم پایه باشد و بالاترین میزان و درصد پیشنهادی برای شرکت عمران پردیس به عنوان برنده فراخوان تعیین می گردد.
2-نوع فراخوان: ارزیابی کیفی، شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار .
3- مبلغ کل سرمایه گذاری : معادل 197ر938ر264ر151ر1(یک هزارو یکصد و پنجاه و یک میلیاردو دویست و شصت و چهار میلیون و نهصد و سی و هشت هزارو یکصدو نودوهفت) ریال می‌باشد.
4-نام و نشانی شرکت عمران شهر جدید پردیس: فاز یک، میدان عدالت، خیابان فروردین شمالی، خیابان پیام، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500- داخلی 195، 203 و 200.
5- مدت دوره مشارکت: 24 ماه شمسی.
6-برنامه زمانی ومکانی دریافت وتحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد فراخوان:
6-1- دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد فراخوان: از روز یکشنبه مورخ 24/12/99 لغایت روز پنجشنبه مورخ 28/12/99 از ساعت 08:00 الی 16:00 از دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس به صورت لوح فشرده.
6-2- تحویل پاکت اسناد ارزیابی کیفی و پاکت پیشنهاد میزان ودرصد شراکت: تا ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 15/01/1400 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
6-3-زمان و محل بازگشایی پاکت اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 16/01/1400 در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
6-4-پس از انجام ارزیابی کیفی وتعیین منتخبین ،پاکت پیشنهادی میزان و درصد شراکت سرمایه گذاران (اعم از حقوقی یا حقیقی) بازگشایی و برنده فراخوان مشخص می گردد.
6-5 –هرکدام از سرمایه گذاران می بایست پاکت پیشنهادی میزان و درصد شراکت را بصورت جداگانه مطابق اسناد فراخوان و لاک و مهر شده تحویل نمایند.
6-6-زمان و محل بازگشایی پاکت پیشنهاد میزان و درصد شراکت : ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 18/01/1400 در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
6-7-سرمایه گذاران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم (60 امتیاز) پاکات پیشنهاد میزان و درصد شراکت بازگشایی می گردد.
7- هزینه خریداسناد فراخوان 000ر500(پانصد هزار)ریال می باشد.