Project Description

عنوان مناقصه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی باران و احداث مجتمع های ویژه(شامل:مجتمع عدل(ثبت)، مجتمع نیرو(برق)، مجتمع مدیریت بحران و مجتمع فرهنگی ورزشی) واقع درفازهای 1 و 2 و 6 شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M1-03) کد: 53/99-200-ر
آگهی در محدوده فازهای 1 و 2 و 6 شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ انتشار 1399/11/19
آخرین مهلت 1399/11/29
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس مصوبه هیأت ‌مدیره 45/819 مورخ 14/ 11/1399 نسبت به ارزیابی کیفی، شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار ذیصلاح اقدام نماید.
1-موضوع : مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی باران و احداث مجتمع های ویژه(شامل:مجتمع عدل(ثبت)، مجتمع نیرو(برق)، مجتمع مدیریت بحران و مجتمع فرهنگی ورزشی) واقع درفازهای 1و2و6 شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M1-03) (با مشخصات مندرج در جدول( 1).

*سهم الشرکه تعیین شده برای شریک مشروط به تکمیل وتحویل پروژه های انتفاعی و غیر انتفاعی مندرج در جدول شماره 1 می باشد
* سهم الشرکه تعیین شده برای شریک(سرمایه گذار)صرفا از کاربری های انتفاعی( مسکونی) می باشدوکاربری های غیرانتفاعی (مجتمع عدل(ثبت)، مجتمع نیرو(برق)، مجتمع مدیریت بحران و مجتمع فرهنگی ورزشی باکلیه مستحدثات ومتعلقات) پس از احداث بدون هیچگونه سهم الشرکه برای شریک به شرکت عمران پردیس تحویل می گردد.
* میزان و درصدپیشنهادی برای شرکت عمران می بایست مساوی یابیشتر از قدر السهم پایه باشد و بالاترین میزان و درصد پیشنهادی برای شرکت عمران پردیس به عنوان برنده فراخوان تعیین می گردد.
2-نوع فراخوان: ارزیابی کیفی، شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار .
3- مبلغ کل سرمایه گذاری : معادل 145ر493ر929ر203ر1 (یک هزارو دویست و سه میلیاردو نهصد بیست ونه میلیون و چهارصدو نودو سه هزارو یکصدو چهل وپنج) ریال می‌باشد.
4-نام و نشانی شرکت عمران شهر جدید پردیس: فاز یک، میدان عدالت، خیابان فروردین شمالی، خیابان پیام، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500- داخلی 195، 203 و 200.
5- مدت دوره مشارکت: 36 ماه شمسی.
6-برنامه زمانی ومکانی دریافت وتحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد فراخوان:
6-1- دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد فراخوان: از روز یکشنبه مورخ 19/11/99 لغایت روز چهارشنبه مورخ 29/11/99 از ساعت 08:00 الی 16:00 از دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس به صورت لوح فشرده.
6-2- تحویل پاکت اسناد ارزیابی کیفی و پاکت پیشنهاد میزان ودرصد شراکت: تا ساعت 17:00 روز شنبه مورخ 09/12/99به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
6-3-زمان و محل بازگشایی پاکت اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 10/12/99 در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
6-4-پس از انجام ارزیابی کیفی وتعیین منتخبین ،پاکت پیشنهادی میزان و درصد شراکت سرمایه گذاران (اعم از حقوقی یا حقیقی) بازگشایی و برنده فراخوان مشخص می گردد.
6-5 –هرکدام از سرمایه گذاران می بایست پاکت پیشنهادی میزان و درصد شراکت را بصورت جداگانه مطابق اسناد فراخوان و لاک و مهر شده تحویل نمایند.
6-6-زمان و محل بازگشایی پاکت پیشنهاد میزان و درصد شراکت : ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 12/12/1399 در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
6-7-سرمایه گذاران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز لازم (60 امتیاز) پاکات پیشنهاد میزان و درصد شراکت بازگشایی می گردد.
7- هزینه خریداسناد فراخوان 000ر500(پانصد هزار)ریال می باشد