آگهی فراخوان عمومی(مزایده) فروش اراضی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: 47/99-300-ر