عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آگهی فراخوان مناقصه تکمیل و اجرای ساختمان مدرسه ۶ کلاسه R111 شهر جدید ایوانکی کد: ۲۳/۹۸-۲۰۰-ر 1398/09/06 1398/09/16
آگهی فراخوان مناقصه اجرای قطعات ورزشی در فازهای ۵، ۱۱، ۸ و ۹ کد: ۲۲/۹۸-۲۰۰-ر 1398/08/23 1398/08/30
آگهی فراخوان عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (روش فشرده) انجام امور حمل و نقل و جمع‌آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه برای فازهای مسکن مهر شهر جدید پردیس کد: ۱۹/۹۸-۲۰۰-ر 1398/07/24 1398/08/04
آگهی فراخوان عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (روش فشرده) «تجدید نوبت اول» انجام خدمات کارگزاری مسکن مهر شهر جدید پردیس کد ۱۷/۹۸-۲۰۰-ر 1398/06/31 1398/07/06
آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول) انجام فرآیند واگذاری عرصه مسکن‌مهر شهر جدید پردیس کد: ۱۶/۹۸-۲۰۰-ر 1398/06/31 1398/07/06
آگهی فراخوان مناقصه انجام خدمات کارگزاری مسکن مهر شهر جدید پردیس کد:۱۴/۹۸-۲۰۰-ر 1398/06/05 1398/06/13
آگهی فراخوان مناقصه انجام فرآیند واگذاری عرصه مسکن‌مهر شهر جدید پردیس کد: ۱۳/۹۸-۲۰۰-ر 1398/06/05 1398/06/13
آگهی فراخوان عمومی دومرحله‌ای – روش فشرده (تجدید نوبت اول) تأمین تجهیزات و تکمیل بخشی از برق‌رسانی به فاز ۵ کد: ۱۲/۹۸-۲۰۰-ر 1398/05/23 1398/06/05
آگهی فراخوان عمومی دومرحله‌ای – روش فشرده (تجدید نوبت اول) تأمین تجهیزات و تکمیل باقیمانده برق‌رسانی به فاز ۹ جدید کد: ۱۱/۹۸-۲۰۰-ر 1398/05/16 1398/05/26
آگهی فراخوان عمومی دومرحله‌ای – روش فشرده (تجدید نوبت اول) تأمین تجهیزات و تکمیل بخشی از برق‌رسانی به فاز ۸ کد: ۱۰/۹۸-۲۰۰-ر 1398/05/16 1398/05/26