عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت خدمات روبنایی مرکزمحله سهند واقع در دره بهشت (فاز8) و پروژه تجاری تندیس واقع در فاز 2 شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M8-04) کد: 27/99-200-ر 1399/06/05 1399/06/16
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت خدمات روبنایی مرکزمحله فاز 3 واقع در محدوده (تعاونی خاص کارکنان وزارت راه وشهرسازی) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M3-01) کد: 26/99-200-ر 1399/06/05 1399/06/16
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت خدمات روبنایی مرکزمحله جولیان واقع در دره بهشت (فاز8) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M8-06) کد: 24/99-200-ر 1399/05/28 1399/06/10
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت خدمات روبنایی مرکز ناحیه یاس واقع در دره آرا (فاز11) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی(M11-01) کد: 23/99-200-ر 1399/05/28 1399/06/10
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت خدمات روبنایی واقع در دره آرا (فاز11) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی(M11-03) کد: 18/99-200-ر 1399/04/29 1399/05/05