عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی باران و احداث مجتمع های ویژه(شامل:مجتمع عدل(ثبت)، مجتمع نیرو(برق)، مجتمع مدیریت بحران و مجتمع فرهنگی ورزشی) واقع درفازهای 1 و 2 و 6 شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M1-03) کد: 53/99-200-ر 1399/11/19 1399/11/29
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت مجتمع تجاری پارس و احداث بوستان تپه خورشید واقع در فازهای 4 و 2 شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M2-02) کد: 52/99-200-ر 1399/11/19 1399/11/29
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت پروژه مسکونی و تجاری و خدمات روبنایی (شامل آموزشی و مذهبی) واقع در فازهای 5 و 9 شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M9-03) و خدمات روبنایی مرکز محله جولیان واقع در دره بهشت (فاز8) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M8-06) کد: 44/99-200-ر 1399/10/13 1399/10/20
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت مجتمع تجاری زیتون و خدمات روبنایی (شامل: طرح توسعه مسجد جامع و احداث ساختمان‌های خدماتی و ورزشی) واقع در فازهای 1 و 2 شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M1-01) کد: 43/99-200-ر 1399/10/13 1399/10/20
آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت خدمات روبنایی واقع در دره آرا (فاز11) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی(M11-04) کد: 33/99-200-ر 1399/07/13 1399/07/20