عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار مشارکت در ساخت خدمات روبنایی مرکزمحله آرارات واقع در دره بهشت (فاز8) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M8-07) کد: 19/1400-200-ر 1400/06/13 1400/06/20
آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار مشارکت در ساخت مجتمع تجاری نارنجستان و احداث خدمات روبنایی شامل (آموزشی و مذهبی) در قالب بسته مشارکتی (M9-02) کد: 18/1400-200-ر 1400/06/13 1400/06/20
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار مشارکت در ساخت خدمات روبنایی مرکزمحله آرارات واقع در دره بهشت (فاز8) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M8-07) کد: 17/1400-200-ر 1400/05/18 1400/05/25
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار مشارکت در ساخت مجتمع تجاری نارنجستان و احداث خدمات روبنایی شامل (آموزشی و مذهبی) در قالب بسته مشارکتی (M9-02) کد: 16/1400-200-ر 1400/05/18 1400/05/25
آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار مشارکت در ساخت مجتمع تجاری پارس و احداث بوستان تپه خورشید واقع در فازهای 4 و 2 شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M2-02) کد: 4/1400-200-ر 1400/02/21 1400/02/29