عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار مشارکت در ساخت اراضی واقع در کاربری تجاری مرکزمحله آرارات فاز 8 (دره بهشت) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M8-07) کد: 02/401-200-ر 1401/03/09 1401/03/18
آگهی تجدید دوم فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار مشارکت در ساخت مجتمع تجاری نارنجستان و احداث خدمات روبنایی شامل (آموزشی و مذهبی) در قالب بسته مشارکتی (M9-02) کد: 40/1400-200-ر 1400/09/02 1400/09/10
آگهی تجدید دوم فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار مشارکت در ساخت خدمات روبنایی مرکزمحله آرارات واقع در دره بهشت (فاز8) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M8-07) کد: 39/1400-200-ر 1400/09/02 1400/09/10
آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار مشارکت در ساخت خدمات روبنایی مرکزمحله آرارات واقع در دره بهشت (فاز8) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M8-07) کد: 19/1400-200-ر 1400/06/13 1400/06/20
آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار مشارکت در ساخت مجتمع تجاری نارنجستان و احداث خدمات روبنایی شامل (آموزشی و مذهبی) در قالب بسته مشارکتی (M9-02) کد: 18/1400-200-ر 1400/06/13 1400/06/20