مزایدات

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آگهی فراخوان فروش یک قطعه زمین درمانی در شهر جدید پردیس کد: ۹/۹۸-۳۰۰-ر 1398/05/13 1398/05/22
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۶/۹۸-۳۰۰-ر 1398/04/30 1398/05/13
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۳/۹۸-۳۰۰-ر 1398/03/20 1398/04/03
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۱/۹۸-۳۰۰-ر 1398/02/03 1398/02/17
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۲۸/۹۷-۳۰۰-ر 1397/11/14 1397/11/28
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۲۴/۹۷-۳۰۰-ر 1397/10/17 1397/11/01
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۱۷/۹۷-۳۰۰-ر 1397/09/18 1397/10/02
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس و ایوانکی کد: ۱۳/۹۷-۳۰۰-ر 1397/07/28 1397/08/12
آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: ۵/۹۷-۳۰۰-ر 1397/05/24 1397/06/07
آگهی فراخوان مزایده فروش ضایعات کد: ۴/۹۷-۳۰۰-ر 1397/05/25 --/--/--
آرشیو مزایدات

مناقصات

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آگهی فراخوان عمومی دومرحله‌ای – روش فشرده (تجدید نوبت اول) تأمین تجهیزات و تکمیل بخشی از برق‌رسانی به فاز ۵ کد: ۱۲/۹۸-۲۰۰-ر 1398/05/23 1398/06/05
آگهی فراخوان عمومی دومرحله‌ای – روش فشرده (تجدید نوبت اول) تأمین تجهیزات و تکمیل باقیمانده برق‌رسانی به فاز ۹ جدید کد: ۱۱/۹۸-۲۰۰-ر 1398/05/16 1398/05/26
آگهی فراخوان عمومی دومرحله‌ای – روش فشرده (تجدید نوبت اول) تأمین تجهیزات و تکمیل بخشی از برق‌رسانی به فاز ۸ کد: ۱۰/۹۸-۲۰۰-ر 1398/05/16 1398/05/26
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی سازندگان و پیمانکاران تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن‌مهر و اجرای پروژه‌های جدید شهر جدید پردیس کد: ۸/۹۸-۲۰۰-ر 1398/05/09 1398/05/23
آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت دوم) حفاظت از اراضی ملی و فیزیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۷/۹۸-۲۰۰-ر 1398/05/06 1398/05/12
آگهی فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و خدمات نقلیه شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۵/۹۸-۲۰۰-ر 1398/04/12 1398/04/18
آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول) حفاظت از اراضی ملی و فیزیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد:۴/۹۸-۲۰۰-ر 1398/03/26 1398/04/02
آگهی فراخوان مناقصه حفاظت از اراضی ملی و فیزیکی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد:۲/۹۸-۲۰۰-ر 1398/03/01 1398/03/07
آگهی فراخوان عمومی دومرحله‌ای (روش فشرده) کارهای باقیمانده احداث شبکه توزیع برق فاز ۹ جدید شهر جدید پردیس ۳۱/۹۷-۲۰۰-ر 1397/12/22 1398/01/04
آگهی فراخوان عمومی دومرحله‌ای (روش فشرده) کارهای باقیمانده احداث شبکه توزیع برق فاز ۵ شهر جدید پردیس ۳۰/۹۷-۲۰۰-ر 1397/12/22 1398/01/04
آرشیو مناقصات