مزایدات

آرشیو مزایدات

مناقصات

آرشیو مناقصات

مشارکتی

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار مشارکت در ساخت مجتمع تجاری پارس و احداث بوستان تپه خورشید واقع در فازهای 4 و 2 شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M2-02) کد: 4/1400-200-ر 1400/02/21 1400/02/29
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت دو مرکز تجاری واقع در فازهای 11 و 5 و احداث خدمات روبنایی (شامل: آموزشی ، مذهبی و فضای سبز) واقع در فاز 9 شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M9-01) کد: 63/99-200-ر 1399/12/24 1399/12/28
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت مجتمع تجاری سپید واقع در فاز 9 و احداث خدمات روبنایی ( شامل آموزشی و مذهبی و فرهنگی) واقع در فاز 3 (مرکز محله هسا) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M3-02) کد: 62/99-200-ر 1399/12/24 1399/12/28
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی باران و احداث مجتمع های ویژه(شامل:مجتمع عدل(ثبت)، مجتمع نیرو(برق)، مجتمع مدیریت بحران و مجتمع فرهنگی ورزشی) واقع درفازهای 1 و 2 و 6 شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M1-03) کد: 53/99-200-ر 1399/11/19 1399/11/29
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت مجتمع تجاری پارس و احداث بوستان تپه خورشید واقع در فازهای 4 و 2 شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M2-02) کد: 52/99-200-ر 1399/11/19 1399/11/29
آرشیو مشارکتی