مزایدات

آرشیو مزایدات

مناقصات

آرشیو مناقصات

مشارکتی

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت خدمات روبنایی واقع در دره آرا (فاز11) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی(M11-04) کد: 33/99-200-ر 1399/07/13 1399/07/20
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت خدمات روبنایی مرکز ناحیه سبلان واقع در دره بهشت (فاز8) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M8-08) کد: 32/99-200-ر 1399/07/13 1399/07/20
آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت خدمات روبنایی مرکزمحله جولیان واقع در دره بهشت (فاز8) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M8-06) کد: 31/99-200-ر 1399/07/10 1399/07/20
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت خدمات روبنایی مرکزمحله دالاهو واقع در دره بهشت (فاز8) شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی(M8-05) کد: 30/99-200-ر 1399/07/10 1399/07/20
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار (حقوقی یا حقیقی) مشارکت در ساخت خدمات روبنایی مرکزمحله سهند واقع در دره بهشت (فاز8) و پروژه تجاری تندیس واقع در فاز 2 شهر جدید پردیس در قالب بسته مشارکتی (M8-04) کد: 27/99-200-ر 1399/06/05 1399/06/16
آرشیو مشارکتی