با توجه به این مناقصات و بررسی اسناد ارسال شده شرکت‌کنندگان، به زودی پیمانکاران مورد نظر در فازهای 5، 8 و 9 انتخاب خواهند شد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ در هفته‌های گذشته شاهد برگزاری سه مناقصه مهم شرکت عمران در خصوص تامین تجهیزات و برق‌رسانی به فازهای مختلف مسکن مهر بوده‌ایم. با توجه به این مناقصات و بررسی اسناد ارسال شده شرکت‌کنندگان، به زودی پیمانکاران مورد نظر در فازهای 5، 8 و 9 انتخاب خواهند شد. گزارش برگزاری این مناقصه‌ها به شرح زیر می‌باشد:

تأمین تجهیزات و تکمیل بخشی از برق‌رسانی به فاز 8
پس از انجام فراخوان عمومی در تاریخ 15/05/1398 و 16/05/1398 و پس از بازگشایی پاکت‌های اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه، امتیاز کیفی و فنی و ‌بازرگانی هر یک از مناقصه‌گران انجام و پاکت قیمت آنها در تاریخ 06/07/1398 بازگشایی گردید. هم اکنون پس از انجام ارزیابی مالی و بررسی قیمت‌های پیشنهادی، حداکثر تا مورخ 20/07/1398 نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام می‌شود.

تأمین تجهیزات و تکمیل باقیمانده برق‌رسانی به فاز 9
پس از انجام فراخوان عمومی در تاریخ 15/05/1398 و 16/05/1398 و پس از بازگشایی پاکت‌های اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه، امتیاز کیفی و فنی و ‌بازرگانی هر یک از مناقصه‌گران انجام و پاکت قیمت آنها در تاریخ 06/07/1398 بازگشایی گردید. هم اکنون پس از انجام ارزیابی مالی و بررسی قیمت‌های پیشنهادی، حداکثر تا مورخ 20/07/1398 نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام می‌شود.

تأمین تجهیزات و تکمیل بخشی از برق‌رسانی به فاز 5
پس از انجام فراخوان در تاریخ 22/05/1398 و 23/05/1398 بازگشایی پاکت‌های اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه، امتیاز‌دهی کیفی و فنی و بازرگانی هر یک از مناقصه‌گران انجام شده است. تاریخ بازگشایی پاکت‌های قیمت مناقصه‌گران دوشنبه مورخ 15/07/1398 است و حداکثر تا مورخ 30/07/1398 نسبت به انتخاب پیمانکار برای برق‌رسانی به فاز 5 اقدام می‌شود.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=21798
کد خبر
21798