این همایش 29 بهمن ماه سال جاری با حضور واحد سرمایه‌گذاری شرکت عمران شهر جدید پردیس، در هشتگرد برگزار خواهد شد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ با توجه به اهمیت بسترسازى مشارکت و سرمایه گذارى مردم در توسعه و عمران شهرهاى جدید کشور، موانع و کمبودهاى قانونى، نهادى و سازمانى در جلب مشارکت و سرمایه هاى مردم در توسعه شهرى و نیز لزوم شفاف سازى روابط و فضاى فعالیت در توسعه شهرهاى جدید کشور، ایفاى نقش و جایگاه شایسته کنشگران توسعه شهرهاى جدید، شامل سرمایه گذاران بالفعال و بالقوه، پیمانکاران، انبوه سازان و تامین کنندگان، مشاوران و نهادهاى مالى و نیز مردم در توسعه شهرهاى جدید امرى اجتناب پذیر است . دردنیاى امروز که یکى از ویژگى هاى اصلى آن تحول نقش دولت در توسعه، از مدیریت گرایى به کارآفرینى گرایى تعبیر شده است دولت ها علاوه بر نقش سرمایه گذارى مستقیم در تأمین خدمات و زیرساخت هاى بنیادین توسعه داراى نقش مهمترى در بسترسازى شراکت عمومى-خصوصى ( PPP ) براى جلب مشارکت بخش هاى خصوصى و تعاونى به تأمین این خدمات و زیرساخت ها در عرصه هاى گوناگون توسعه، ازجمله توسعه شهرى شده اند. در این دوران جلب سرمایه و تأمین مالى توسعه به یکى از کلیدى ترین مسائل توسعه و عمران بدل شده است که بدون آن تصور توسعه ممکن نمى باشد. ازاین جهت، در چارچوب انگاره شراکت عمومى-خصوصى جستجوى راه هاى تعامل و شراکت گروه هاى ذینفع در توسعه شهرهاى جدید، سازماندهى شراکت اقتصادى با سازندگان و سرمایه گذاران، تأمین مالى پروژه و تحقق پذیرى طرح ازطریق سرمایه گذارى و مشارکت گسترده مردم به عنوان بخشى از فرایند توسعه اجتماعى- اقتصادى کشور ضرورى به نظر مى رسد. تعامل و شراکت گروه هاى ذینفع در توسعه براى تحقق یک رویداد شهرى، نیازمند تحول رویکرد و تغییرات عملکردى در نظام مدیریت شهرى ازیک طرف و تغییر نگرش کنشگران توسعه شهرى در ابعاد مختلف سازمانى و فنى، مالى و اقتصادى و باور به توان و نقش جدید خود در شرایط نوین ازطرف دیگر است. دستیابى به هدف فوق بدون بسترسازى فکرى و عملى این تحول و تغییر رویکرد نسبت به نقش عوامل و کنشگران توسعه شهرى، براى تحول صنعت احداث از پیمانکارى-مشاوره در الگوى سنتى سه عاملى به شراکت در توسعه و توسعه گرى در پیوند استراتژیک با نهادهاى مالى و تامین سرمایه در الگوى نوین ممکن نباشد. بنابراین، جستجوى راه هاى اتحاد سه جانبۀ مهندسى-سرمایه-دولت به عنوان حلقه مفقوده توسعه کشور، آماج اصلى همایش است.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=17839
کد خبر
17839