صبح امرو جلسه بررسی هفتگی مسائل و مشکلات مربوط به صورتجلسات و صورت وضعیت‌های شرکت راهسازی و عمران ایران در محل شرکت عمران برگزار شد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ صبح امروز با حضور عضو هیئت مدیره، مدیر فنی و اجرایی و مدیران شرکت راهسازی عمران ایران، جلسه بررسی هفتگی مسائل و مشکلات مربوط به صورتجلسات و صورت وضعیت‌های شرکت راهسازی و عمران ایران در محل شرکت عمران برگزار شد. مصوبات این جلسه به شرح زیر است:

مقرر گردید موضوع ابلاغ صورتجلسات انجام کار و قرارداد قبلی شرکت راهسازی عمران ایران برای ابلاغ به دفتر مرکزی مشاور ارسال شده است، سریعا تعیین تکلیف و توسط شرکت عمران ابلاغ گردد. این موضوع توسط مدیر فنی و اجرایی شرکت عمران پیگیری گردد.

در خصوص مدیر طرح آماده‌سازی فاز 8 و نفر تاییدکننده صورت وضعیت و صورتجسات، در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

مقرر گردید در خصوص نحوه تنظیم صورتجلسات انجام کار، کارهای انجام شده به صورت مشترک توسط مشاور و پیمانکار برداشت و مطابق شرایط عمومی پیمان و فهرست بها انجام کار صورتجلسات مربوطه تظیم و ابلاغ گردد.

مقرر گردید شرکت راهسازی عمران ایران عملیات تکمیل پیاده‌روها را در انتهای معابر، عملیات اجرایی جداول در بخش قوس‌ها و … را سریعا تکمیل و تحویل نماید.

مقرر گردید در خصوص تعیین کلاسه سنگ بر اساس توضیحات فهرست بها، نسبت به تعیین تکلیف و تنظیم صورتجلسه کلاسه سنگ در هر دو بخش اقدام گردد.

مقرر گردید صورت وضعیت انجام کار به صورت ماهیانه توسط پیمانکار به مشاورین بخش‌های مختلف ارسال و مشاور و کارفرما نیز مطابق شرایط عمومی پیمان و در زمان تعین شده صورت وضعیت تایید و به امور مالی ارسال گردد.

مقرر گردید عملیات انجام شده در محل اجرای کار به صورت موقت و علی الحساب برای عملیاتی که به صورت ناقص اجرا شده توسط مشاور پرداخت و پیمانکار نیز موظف است در اسرع وقت نسبت به تکمیل عملیات اجرایی و تنظیم صورتجلسات اقدام نماید. در غیر اینصورت در صورت عدم تنظیم صورتجلسات موارد پرداخت شده در صورت وضعیت که به صورت علی الحساب بوده حذف می‌گردد.

مقرر گردید عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ فاز 11 توسط شرکت راهسازی عمران ایران تسریع و نسبت به تکمیل آن اقدام گردد.

مقرر گردید عملیات اجرایی تای‌بک در فاز 5 شمالی محور 13-14 توسط شرکت عمران ایران تسریع گردد. مدارک و مستندات مربوط به آن نیز توسط مشاور به واحد پیمان و رسیدگی ارسال گردد.

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=23922
کد خبر
23922