آگهی فراخوان عمومی(مزایده) فروش اراضی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: 47/99-300-ر

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بخشی از اراضی خود را به صورت نقدی و شرایطی (30% نقد والباقی در اقساط 48 ماهه) از طریق فراخوان عمومی با جزئیات مندرج در اسناد، واگذار نماید. مبلغ تضمین شرکت در فراخوان معادل 5 درصد قیمت کل پایه مورد فراخوان (برابر جداول موضوع آگهی) و نوع مبلغ تضمین، ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 6 ماهه از تاریخ درج آگهی) و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت عمران شهر جدید پردیس می‌باشد که ارائه آن‌‌ها الزامی است.
نحوه خرید اسناد فراخوان عمومی:
الف) مراجعه به دبیرخانه شرکت در روزها و ساعات اداری بغیر از پنج شنبه، به مدت 10 روز از تاریخ 22/10/1399 لغایت 01/11/1399 در مقابل درخواست کتبی.
ب) مراجعه به امور مالی شرکت، با همراه داشتن کارت بانکی عضو یکی از گروه های شتاب، برای واریز مبلغ 000ر200(دویست هزار) ریال به منظور خرید اسناد فراخوان.
تبصره: چنانچه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) چک برگشتی داشته باشند حق شرکت در فراخوان عمومی را ندارند.

این فراخوان را در لینک زیر دنبال کنید:

لینک کوتاه نوشته
https://pardis.ntdc.ir/?p=23784
کد خبر
23784