تماس با مدیر عامل

تلفن : 021-76275400
نمابر : 021-76273422
صندوق پستی :199-16561
آدرس :کیلومتر 17آزاد راه تهران- پردیس، فاز یک،میدان عدالت،خیابان فروردین شمالی،خیابان پیام،خیابان عمران،شرکت عمران شهر جدید پردیس